Espiritismo
Vedtægter for: "Spiritistisk Forening Allan Kardec" 
Vedtægter

Ordinært medlemsmøde i GEEAK
- næste gang marts 2025.

Vedtægter gældende i 2024
- Går du og overvejer at blive betalende medlem? Du kan bede os om en kopi af vedtægterne, så sender vi den gerne til dig.Navn:
§1:       Foreningens navn er ”Spiritist Forening Allan Kardec”.
 
Hjemsted/adresse:
§2:       Foreningens hjemsted er Dirch Passers Allé 2, 2000 Frederiksberg.
 
Formål:
§3:       Spiritist Forening Allan Kardecs formål er at fremme men­nes­kets spirituelle udvikling samt forståelsen og kendskabet til den ån­delige verden igennem studie og indblik I den spiritistisk lære.
             I sit virke vil foreningen videreformidle igennem aktiv un­dervisning og oplysning om spiritismen. Dette vil primært være gen­nem særarrangementer som kurser, foredrag, workshops, åbne cirkler, lukkede cirkler, socialiseringsmøder, film samt foreningsmøder.
             Foreningen har som formål at afmystificere og skabe klarhed om den åndelige verden, den fortsatte eksistens efter døden samt de forskellige former for medieskab i alle dets retninger.
             Foreningen vil igennem oplysning bidrage til at skabe klarhed og healing, og bringe forståelse om det evigt fortsatte liv uden frygt og dogmer.
             Foreningen er uafhængig af politiske og religiøse over­be­vis­ninger.
             Alle møder afholdt i foreningen skal foregå i god tone og gensidig respekt, med sigte på bevarelse af fred og harmoni i huset. Enhver adfærd i strid mod denne regel kan medføre bortvisning fra mødet efter én advarsel fra bestyrelsen.
 
Medlemmer:
§ 4:      Som Ordinære medlemmer af foreningen kan optages alle per­soner, der kan og vil tilslutte sig foreningens formål.
            Som Støttemedlemmer af foreningen kan optages alle personer, der lever op til ovenstående, og som primært ønsker at støtte foreningen. Støttemedlemmer har ikke stemme- eller op­stil­lingsret. Et Støttemedlemmer kan over gå til Ordinært med­lem ved indbetaling af fuldt kontingent for det pågældende år.
 
Ledelse:
§ 5:      Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 personer og 1 sup­pleant. Formanden er valgt af Rådet (Rådet består af de personer som aktivt og længe har bi­draget for den gode udvikling af foreningen samt har kendskab og forståelse af den grund­læg­gende spiritistisk lære). De øvrige 3 bestyrelses­med­lemmer vælges af de Ordinære medlemmer på et Årsmøde.
             Funktionsperioden er 3 år, defineret som tiden mellem 4 på hinanden følgende årsmøder, og genudpegning kan finde sted uden begrænsning.
             Foreningens Råd udpeger formanden for bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv en næstformand, en kasserer og en suppleant ud af sin midte.
             Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder be­styrelsens møder herunder sikrer indkaldelse med angivelse af dags­orden. Ved afstemning har hvert Ordinært medlem 1 stemme. Ved stem­melighed vil formandens stemme afgøre udfaldet. Næst­for­mand­en bistår formand og træder i hans sted ved formandens for­fald.
             Bestyrelsen fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig som det findes mest hensigtsmæssigt herunder at sikre forsvarlig kon­trol med foreningens midler (kasserer) og protokollering af be­slut­ninger og begivenheder af betydning for foreningens virke.
             Rådet kan på opfordring fra de Ordinære medlemmer fratage bestyrelsesformanden sin funktion såfremt denne ikke lever op til Spiritist Forening Allan Kardecs formål. Dette sker på næstkommende ekstraordinære medlemsmøde.
             Må bestyrelsesformanden fratræde midt i sin funktions­periode, skal Rådet indkaldes og udpege en ny formand. Må et bestyrelsesmedlem fratræde midt i sin funktionsperiode, skal der indkaldes til et ekstraordinært medlemsmøde hvor der vælges et nyt Ordinært medlem.
 
§ 6:      Til at bistå bestyrelsen med forslag og anbefalinger vælg­es der på hvert Årsmøde et Råd bestående af 3 personer (§5.). Valget sker således, at 1 person vælges af den afgående bestyrelse og 2 personer ved almindeligt valg med simpelt flertal blandt foreningens Ordinære medlemmer, der har betalt fuldt medlemskon­tin­gent for det pågældende år.
             Rådet kan ved sine beslutninger ikke forpligte for­eningen eller bestyrelsen til bestemte handlinger eller und­lad­el­ser men alene fungere som rådgivende organ og som støtte for for­eningens aktiviteter.
             Fratræder 1 af de valgte rådsmedlemmer i pe­ri­oden kan Rådet dog kræve afholdelse af ekstraordinært med­lems­møde til supplering af Rådet for tiden indtil næste Årsmøde.
 
Årsmødet
§ 7:      Årsmødet afholdes hvert år i marts måned og indkaldes ved meddelelse til alle Ordinære medlemmer med et varsel på 3 uger med an­givelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske via e-mail og opslag i for­eningens lokaler og på foreningens hjemmeside.
             Ordinære medlemmer er berettigede til at begære for­slag op­tag­et som punkter på Årsmødets dagsorden, idet så­dan­ne forslag i der­es fulde ordlyd dog skal være bestyrelsen i hænde senest 14 da­ge før Årsmødets afholdelse og skal være til­gængelig på for­ening­ens hjemmeside senest 1 uge før Års­mø­dets af­hold­el­se.
             Stemmeret og opstillingsret på Årsmødet har alle Ordi­nære med­lemmer, som inden generalforsamlingens på­be­gynd­else har betalt medlemskontingent for det pågældende ka­len­derår. Medlemmet skal på forlangende kunne dokumentere be­talingen på Årsmødet.
 
§ 8:      Årsmødet skal ledes af en af forsamlingen ved almindeligt flertal valgt dirigent. Dirigenten leder forhandlingerne og har ret og pligt til at afgøre spørgsmål om forståelsen af for­eningens vedtægter, som opstår under forhandlingerne og som har be­tyd­ning for Årsmødets korrekte afvikling. Afstemninger, und­tag­en afstemninger om godkendelse af vedtægtsændringer jfr. § 22 og opløsning § 23 afgøres ved almindeligt flertal. Dirigenten har mulighed for at vælge skriftlig eller mundtlig stemmeafgivelse.
 
§ 9:      Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende dags­ordens punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Orientering om udpegning af bestyrelsen og formand, for den kommende periode, samt bestyrelsens valg af med­lem til Rådet
 7. Valg af 1-3 medlemmer til Rådet
 8. Valg af 1 revisor
 9. Eventuelt
 
§10:     Samtidig med varslingen af Årsmødet med endelig dags­orden gøres det seneste årsregnskab tilgængeligt for med­lem­mer­ne på foreningens hjemmeside.
 
§ 11:    Årsmødet fastsætter kontingentet for det kommende ka­len­derår. Pensionister og studerende betaler et mindre kon­tin­gent, også fastsat på Årsmødet. Ophør af medlemsforholdet uanset årsag i løbet af året giver ikke krav på forholdsmæssig til­bagebetaling af kontingent.
 
Øvrige arrangementer
§ 13:    Bestyrelsen fastsætter efter drøftelse med Rådet en møde- og aktivitetsplan for hvert halvår. Planen offentliggøres på for­eningens hjemmeside. 
 
§ 14:    Der kan opkræves entré eller deltagergebyr ved for­ening­ens særarrangementer som led i dækning af påløbende om­kost­ning­er. Ordinære medlemmer tilbydes særpris.
 
Tegningsregel:
§ 15:    Foreningen tegnes af formanden og kassereren i foreningen. Foreningen har adgang til netbank via formand og kasserer. Formand og kasserer skal disponere alene og hver for sig af midlerne på kontoen med henblik på at betale foreningens regninger.
 
Regnskab:
§ 16:    Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 
§ 17:    Bestyrelsen sikrer, at der føres et retvisende driftsregnskab og en balance, der giver et korrekt billede af for­ening­ens økonomiske situation – i overensstemmelse med god bogføringsskik.
 
§ 18:    Forinden regnskabets fremlæggelse jfr. § 10 skal kas­se­re­ren sikre, at regnskabet er gennemgået og påtegnet af for­ening­ens valgte kritiske revisor. Påtegningen fremlægges sammen med regnskabet.
 
§ 19:    Bestyrelsen påser, at der sker opkrævning af det på Års­mødet vedtagne kontingent for det indeværende og det kom­men­de kalenderår.
 
Ophør af medlemskab
§ 20:    Et medlem der ikke støtter op om foreningens formål kan eks­kluderes fra foreningen ved enig beslutning i bestyrelsen. Eksklusionen indebærer, at vedkommende formenes adgang til Års­mødet og de almindelige medlemsmøder, men ikke til sær­ar­ran­gementer. Endvidere bortfalder alle øvrige medlems rettig­hed­er.
 
§ 21:    Såfremt et Ordinært medlem ikke har indbetalt det skyldige kon­tin­gent for året alternativt halvåret senest 30 dage efter på­krav, slet­tes vedkommende som medlem.
 
Vedtægtsændringer:
§ 22:    Nærværende vedtægter er fastsat på det foreningens generalforsamling den 02.03.2014 (og ændret på den ekstraordinær forsamling d. 01.09.2014) og kan alene ændres, såfremt en enig bestyrelsen indstiller det, og Årsmødet godkender det med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmer, og dette flertal skal også udgøre mindst 30% af foreningens totale antal.
            Såfremt vedtægtsændringen opnår et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmer, men ikke opfylder betingelsen om tilslutning fra mindst 30% af det totale antal stemmeberettigede medlemmer, så kan bestyrelsen på selve Årsmødet beslutte at indkalde til et medlemsmøde, som så skal afholdes mellem 4 og 8 uger senere. På dette møde kan forslaget vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte uanset antallet af fremmødte stem­me­be­ret­tigede.
 
Opløsning:
§ 23:    En vedtagelse af opløsning af foreningen kan kun ved­tag­es under iagttagelse af samme krav som ved vedtægtsændring. Årsmødet skal samtidig udpege et tilsynsråd på tre personer, hvor den ene behøver ikke at være medlem af Rådet. Til­syns­rådet skal påse at afviklingen sker korrekt og under hen­syn­­tagen til ved­tægt­ernes bestemmelser.
            Ved opløsning af foreningen sker der ikke udlodning af for­eningens midler til medlemmerne, men hele foreningens for­mue skal anvendes til et velgørende formål, der kan rummes ind­en­for foreningens formålsparagraf.
            Ved opløsning, træffer den afgående bestyrelse beslut­ning om foreningens afvikling. Disponeringen af foreningens mid­ler overgives til en af Rådet valgt kurator, som er pligtig til at varetage opgaven med øje for det velgørende formål og som skal aflægge beretning og regnskab for afvikling og disponering af midler til ovennævnte tilsynsråd senest 1 år efter beslutningen om opløsning, medmindre til­syns­råd­et under hensyntagen til særlige omstændigheder bevilger en frist­forlængelse.
            Enhver der var stemmeberettiget på tidspunktet for be­slut­ning af foreningens opløsning har adgang til ved henvendelse til tilsynsrådet at blive gjort bekendt med kurators regnskab og be­retning i 2 år efter beslutning om opløsning – dog altid i op til 1 år efter kurators afgivelse af beretning og regnskab.
            Nærværende § 23 kan ikke ændres efter reglerne i § 22 men æn­dring kræver udover en enig bestyrelse også tilslutning fra alle for­eningens Ordinære medlemmer.

***

Estatuto em PT

Reunião de Membros Ordinários do Geeak
- próxima reunião em março de 2025.

Estatuto válido em 2024
- Você tem interesse em se tornar membro pagante? Você pode solicitar uma cópia do presente estatuto, que enviaremos com prazer para você.


Nome:
§ 1:      O nome: “Spiritist Forening Allan Kardec." O Nome em PT é Geeak-DK.
 
Sede social / endereço:
§ 2:      A sede da associação é Dirch Passers Allé 2, 2000 Frederiksberg.
 
Objetivo:
§ 3:      O objetivo do Spiritist Forening Allan Kardec é promover o desenvolvimento espiritual do ser humano, bem como a compreensão e conhecimento do mundo espiritual através do estudo e discernimento nos ensinamentos espíritas.
            O trabalho da associação será realizado através da educação  ativa e informação sobre o espiritismo. Este o será principalmente através de eventos especiais e cursos, palestras, workshops, círculos abertos, círculos fechados, encontros de socialização, filmes e reuniões da associação.
             A associação tem como objetivo desmistificar e esclarecer  sobre o mundo espiritual, a continuação da existência após a morte, e as várias formas de mediunidade em todas as suas nuances.
             A associação através de informações contribuirá para esclarecer e tratar (passe), trazer compreensão sobre a continuidade da vida, sem medo e dogma.
             A associação é independente de convicções políticas e religiosas.
             Todas as reuniões da associação deverão ser realizadas em bom tom e respeito mútuos, com o objetivo de manter a paz e a harmonia na casa. Qualquer comportamento em violação desta regra pode resultar em retirada da pessoa da reunião depois de uma advertência pela Diretoria.
 
Membros:
§ 4:      Membros Ordinários são todas as pessoas interessadas a se juntarem à associação em consonância aos objetivos da mesma.
            Membros patrocinadores serão aqueles que desejam apoiar a associação. Membros patrocinadores não tem direito a voto ou a candidatarem-se a cargos administrativos. Os membros patrocinadores podem tornar-se membros ordinários pagando a mensalidade plena para o ano.
 
Gestão:
§ 5:      A Associação é administrada por uma Diretoria de três pessoas e um suplente. O Dirigente é eleito pelo Conselho (Conselho é constituído por pessoas que ativamente e há muito contribuem para o desenvolvimento positivo da associação e têm o conhecimento e a compreensão dos ensinamentos básicos espíritas). Os outros três membros da diretoria são escolhidos dentre os Membros Ordinários em Assembleia Anual.
            O prazo é de 3 anos, definido como o tempo entre quatro reuniões anuais consecutivas, e a reeleição pode ocorrer sem restrição.
            O Conselho designará o Dirigente da Associação. A Diretoria elege um vice-dirigente, um tesoureiro e um suplente escolhidos dentre os seus membros.
            O Dirigente representa a Associação, e dirige as reuniões da Diretoria, convoca as reuniões e indica a respectiva pauta. Na votação, cada membro ordinário tem direito a 1 voto. No empate de votos, o Dirigente decide o resultado. O vice-Dirigente assiste ao Dirigente e o representa na sua ausência.
            Além disso, a diretoria divide as tarefas administrativas entre si de acordo com as funções pertinentes, incluindo assegurar o controle dos fundos da associação (tesoureiro) e o registro das decisões e eventos de importância para as atividades da associação.
            O Conselho pode, a pedido dos membros privar o Dirigente da suas funções se ele não seguir os propósitos do Spiritist Forening Allan Kardec. Isso acontecerá em reunião extraordinária subsequente dos membros.
            No caso do Dirigente renunciar no meio de seu mandato, o Conselho é convocado a nomear um novo Dirigente.  No caso de um membro da diretoria renunciar no meio do seu mandato, será convocada uma reunião extraordinária para eleição de novo membro escolhido dentre os Membros Ordinários.
 
§ 6:      Para auxiliar a Diretoria com propostas e recomendações elege-se em cada Assembleia Geral Anual um Conselho composto por três pessoas (§ 5). A seleção é feita de modo que uma pessoa da Diretoria  aponta um Conselheiro e as duas restantes são escolhidas em votação da maioria simples pelos membros da associação que pagaram a mensalidade plena para o ano.
            As decisões do Conselho não obrigam a Associação a ações ou omissões específicas, mas apenas funcionar como um órgão consultivo e de apoio às atividades da associação.
            No caso da saída de um dos conselheiros, o próprio Conselho pode solicitar uma reunião extraordinária dos membros para suprir a vaga antes da realização da Assembleia Geral Anual da associação.

Da Assembleia Geral Anual
§ 7:      A reunião anual é realizada em Março e convocada por aviso a todos os membros com uma antecedência de três semanas com pauta determinada. A notificação deve ser feita por e-mail e informativo postado na sede e no site da Associação.
            Os membros têm o direito de fazer sugestões a serem incluídas na pauta da Assembleia Geral Anual,  sendo as quais encaminhadas para a Diretoria no prazo de 14 dias antes da Assembleia Geral Anual para estarem disponíveis no site da Associação, o mais tardar uma semana antes da realização da referida Assembleia.
            Todos os Membros Ordinários em dia com o pagamento da mensalidade têm direito a voto e a candidatarem-se a cargos na Diretoria da Associação, por ocasião da eleição respectiva. Será solicitado ao Membro Ordinário o comprovante de pagamento da referida mensalidade até o momento da realização da Assembleia Geral Anual.
 
§ 8:      A Assembleia  Geral Anual será presidida por um dirigente escolhido por maioria simples. O dirigente da reunião conduz as negociações e tem o direito e o dever de se pronunciar questionando sobre o entendimento do Estatuto, que ocorre durante as negociações, as quais têm importância para a adequada realização da Assembleia Geral Anual. Votação, exceto votação  para a aprovação de alterações aos artigos cf. § 22 e § 23  - dissolução decidida por maioria simples. O dirigente da Assembleia Geral Anual tem a opção de escolher voto escrito ou oral.


§ 9:      A Pauta da Assembleia Geral Anual deve incluir pelo menos os seguintes itens:

 1. Eleição do Dirigente da Assembleia Geral Anual
 2. Aprovação do Relatório do Dirigente da Associação
 3. Aprovação das contas
 4. Determinação do valor da mensalidade
 5. Sugestões recebidas
 6. Informações sobre a nomeação da Diretoria e do Dirigente para o próximo período,  bem como a  escolha pela Diretoria de membro do Conselho
 7. Escolha de 1-3 membros para o Conselho
 8. Escolha de um auditor
 9. Eventuais


§ 10:     Concomitante à convocação para a realização da Assembleia Geral Anual e indicação da respectiva pauta, deverá estar disponível no site da Associação a respectiva prestação de contas.
 
§ 11:     A Assembleia Anual determinará o valor da mensalidade para o ano civil vindouro. Aposentados e estudantes pagam uma pequena mensalidade, cujo valor é também definido na Assembleia Geral Anual. Saída de membros da Associação em meio ao ano em exercício, por qualquer motivo, não enseja em direito a devolução de mensalidades já pagas.
 
Demais Eventos
§ 13:     A Diretoria Administrativa deve, após consulta junto ao Conselho, apresentar o plano de atividades semestral através do site da Associação.
 
§ 14:     Poderá ser cobrada entrada ou taxa de admissão ou participação em eventos especiais da associação para cobrir custos dos referidos eventos. Aos Membros da Associação será oferecido um preço especial.
 
Representação da Associação:
§ 15:     A associação será representada pelo Dirigente e Tesoureiro da Associação. A associação tem acesso a serviços bancários on-line via Dirigente e Tesoureiro. Dirigente e Tesoureiro devem dispor sozinhos e independentemente dos fundos na conta para pagar as despesas da associação.
 
Contabilidade:
§ 16:    O exercício segue o ano calendário.
 
§ 17:     A Diretoria Administrativa assegurará uma verdadeira e apropriada prestação de contas justificando os ganhos e perdas em um balanço que dá uma imagem fiel da situação financeira da associação - de acordo com as práticas contábeis.
 
§ 18:    Antes da apresentação das demonstrações financeiras cf. § 10 exige-se ao Tesoureiro assegurar que as demonstrações financeiras foram revisadas e aprovadas por auditor apontado pela Diretoria. A revisão e aprovação do auditor deverá constar da prestação de contas.
 
§ 19:     A Diretoria Administrativa deve assegurar que está sendo recolhida a mensalidade de acordo com o valor estabelecido para o ano civil em curso e para o próximo.
 
Retirada de Membro da Associação
§ 20:    Um membro que não apoia os objetivos da associação pode ser excluído da mesma por decisão unânime da Diretoria Administrativa. A exclusão significa que lhe está sendo negado o acesso à Assembleia Geral Anual e demais reuniões da Associação, mas não para eventos especiais. Além disso, encerram-se todos os outros direitos de membro da Associação.
 
§ 21:    Se um Membro Ordinário não pagar o valor da mensalidade no decorrer do ano ou alternativamente o correspondente a meio ano, após transcorridos 30 dias da cobrança, o mesmo será retirado da Associação.
 
Mudança de Estatuto:
§ 22:    O Estatuto vigente foi definido na Assembleia Geral Anual de 02/03/2014 (Alterado e aprovado na Assembleia Extraordinária de 01/09/2014) e só pode ser alterado se a Diretoria Administrativa em unanimidade assim o fizer em convocação de Assembleia  Geral Anual, devendo ser aprovado por maioria de 2/3 dos votos presentes, e essa maioria também deve representar pelo menos 30% do total da Associação.
           Se a alteração proposta alcança uma maioria de dois terços dos votos presentes, mas não satisfaz a exigência do consentimento de pelo menos 30% do número total de membros votantes, pode a Diretoria, na mesma Assembleia Geral Anual convocar uma reunião de membros a ser realizada dentro de 4 a 8 semanas mais tarde. Nessa reunião, a alteração é aprovada por dois terços da maioria dos presentes, independentemente do número de votantes presentes.
 
Dissolução:
§ 23:    Aprovação da dissolução da Associação deve observar a mesma exigência das regras de alteração do estatuto. A Assembleia Geral Anual deverá igualmente nomear um conselho fiscal composto por três membros; não é preciso ser um membro do Conselho de Apoio da Associação. Os conselheiros fiscais devem assegurar que a liquidação ocorra de forma adequada e considerando as decisões do Estatuto.
            Com a dissolução da Associação, não será feita qualquer distribuição de recursos do fundo para seus membros, mas todos os ativos do fundo devem ser utilizados como fins filantrópicos que podem ser acomodados dentro dos objetivos definidos da Associação.
            Com a dissolução, decide a Diretoria pela liquidação da Associação. Os fundos da associação são entregues ao Curador escolhido pelo Conselho da Associação, o qual é obrigado a executar a tarefa observando o caráter de caridade e relatório das contas para a liquidação e alocação de recursos para o acima Conselho Fiscal em até 01 ano da dissolução da Associação, a menos que o Conselho Fiscal sob circunstâncias especiais, venha a conceder uma prorrogação deste prazo.
            Qualquer um que tenha o direito de votar no momento da decisão de dissolução da associação, tem acesso sob recomendação do Conselho Fiscal a tomar conhecimento da prestação de contas e relatórios do Curador em até 2 anos após a decisão da dissolução – embora sempre até 1 ano após a apresentação do relatório e contas pelo Curador.
            Este § 23 não pode ser alterado de acordo com o § 22, mas a mudança requer além de unanimidade da Diretoria Administrativa, também ser endossada por todos os membros da Associação.


www.geeak.dk
 

www.geeak.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net
Spiritisme - Espiritismo